façana principal

façana principal

A la Comella hi trobem una masia de pedra i fang que és el material més comú en l'arquitectura popular de la zona. L'edifici té algunes restes de segle XIV-XV i les petjades de les restauracions de l'XIX i XX. Actualment és el taller i la residència de l'escultor Rufino Mesa i la seva família. Ha estat ell el que ha tutelat i realitzat les últimes intervencions en la restauració. També ha fet l'adequació de bosc seguint el propòsit de l'aliança i mantenint la proposta de: "Fer d'aquesta terra seca un jardí" En la intervenció arquitectònica s'han mantingut els materials originals, els sistemes constructius i amb respecte s'han incorporat els serveis de la vida moderna.

Search